Дисципліни

          

Товарознавство (Непродовольчі товари)

Викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво», програм професійного спрямування «Товарознавство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Вивчаються чинники формування споживних властивостей й асортименту непродовольчих товарів, класифікація та характеристика асортименту окремих товарних груп, вимоги до якості, маркування, пакування, умов зберігання та транспортування непродовольчих товарів.

Товарознавство непродовольчих товарів
(спецкурс, розділ «Одягово-взуттєві товари»)

викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво», програми професійного спрямування «Товарознавство та комерційна діяльність»

Дисципліна формує систему поглиблених знань товарів одягово-взуттєвої групи, особливостей їх конструкції, технології виготовлення та практичні навички контролю якості товарів в торгівлі відповідно до діючих нормативних документів.

Товарознавство засобів оргтехніки і зв’язку

Викладається для студентів спеціальності 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Дисципліна формує системи спеціальних знань щодо споживних властивостей, вивчення асортименту, оцінювання якості та конкурентоспроможності засобів оргтехніки.

Товарознавство (Пакувальні матеріали і тара)

викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво», програми професійного спрямування: 6.030510 „Товарознавство та комерційна діяльність”, 6.030510. „Товарознавство та експертиза в митній справі”

Дисципліна формує основні знання про пакувальні матеріали і тару, їх класифікацію, види та типи, а також практичні вміння щодо контролю якості пакувальних матеріалів і тари, організації пакування продовольчих та непродовольчих товарів.

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина ІІ) «Товарознавство промислової сировини та засобів виробництва»

Викладається для студентів напряму підготовки  6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво; програма професійного спрямування «Товарознавство та комерційна діяльність»

Дисципліна формує спеціальні теоретичні знання щодо споживних властивостей, асортименту та практичних навичок оцінки споживчих та технологічних властивостей і якості різних видів сировини, матеріалів та засобів виробництва.

Товарознавство сувенірів та народних художніх промислів

викладається для студентів напрямів підготовки 6.140103 „Туризм„ та 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво», програми професійного спрямування «Товарознавство та комерційна діяльність»

Дисципліна формує загальні знання асортименту сувенірної продукції та товарів народних художніх промислів відповідно до регіонів України, вимог до якості, умов їх транспортування та зберігання, а також практичні навички застосування одержаних знань у майбутній професійній діяльності.

Основи наукових досліджень

Викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 за програма професійного спрямування 6.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність».

Дисципліна надає студентам загальні уявлення з методології наукових досліджень та їх використання у проведенні дослідження ринку товарів, контролю їх якості, споживацьких переваг тощо, що значно поглибить теоретичні знання та надасть можливість одержати практичні навички майбутнім фахівцям.

Ринок і ресурси споживчих товарів (частина ІІ)

Викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво» за програмою професійного спрямування: 6.030510 «Товарознавство і комерційна діяльність»

Засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навиків при аналізі товарного ринку непродовольчих товарів в умовах ринкової економіки.

Технічне регулювання
(Основи стандартизації, метрології та управління якістю)

Викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 за програмами професійного спрямування 6.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» та 6.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Дисципліна формує у студентів систему знань зі стандартизації, метрології та управління якістю, освоєння науково-методичних джерел державної системи стандартизації та державної метрологічної системи в Україні, нормативно-законодавчого забезпечення виробництва та сфери торговельно-економічного обігу продукції, теорії якості продукції і основоположних принципів побудови та функціонування системи управління якістю.

Технічне регулювання (Оцінювання відповідності)

Викладається для студентів напряму підготовки 6.030510 за програмами професійного спрямування 6.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» та 6.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 6.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність», 6.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Вивчення правових та нормативних основ систем сертифікації і діяльності в Україні та інших державах світу, організація робіт з оцінювання відповідності та особливості її проведення для товарі та послуг, порядок створення і сертифікація систем якості на підприємствах.

Міжнародне технічне регулювання

Викладається для студентів спеціальностей 7.03051001, 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність"; 8.03051002"Товарознавство та експертиза в митній справі"

Вивчення основних понять у галузі міжнародного технічного регулювання (стандартизації,метрології, оцінки відповідності, акредитації, державного нагляду, захисту прав споживачів); ознайомлення з особливостями систем технічного регулювання певних країн світу та вивчення основних напрямків політики країн світу щодо подолання технічних бар’єрів в торгівлі.

Стандартизація і сертифікація продукції та послуг

Викладається для студентів спеціальності 7.03050701 «Маркетинг»

Вивчення принципів формування і діяльності системи стандартизації в Україні та інших державах світу, організації робіт з оцінки відповідності та особливості їх проведення для продукції, порядок створення і сертифікації систем якості на підприємствах;

Екологічна безпека непродовольчих товарів

Викладається для студентів спеціальності 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність"

Дисципліна направлена на формування екологічного світогляду сучасних фахівців в галузі товарознавства та комерційної діяльності через систему знань по мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище товарів (в процесі виробництва, споживання, утилізації) та вміння використовувати для формування ринку екологічно безпечних товарів екологічне законодавства України, систему технічного регулювання, ринкового нагляду, екологічного менеджменту та аудиту, екологічної сертифікації та екологічного маркування продукції, екологічного маркетингу та інших механізмів екологізації продукції.

Інтелектуальна власність

Викладається для студентів спеціальностей 7.03051001, 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність"; 7.03051002, 8.03051002"Товарознавство та експертиза в митній справі"

Дисципліна формує систему знань та практичних вмінь у питаннях створення, правової охорони, комерціалізації та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Патентознавство

Викладається для студентів спеціальності 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність"

Дисципліна формує системи знань і практичних умінь в галузі патентного права відносно класифікації та основних ознак об'єктів інтелектуальної власності, умов їх охорони, захисту та використання; правил оформлення, подачі та розгляду заявок на об'єкти промислової власності; умов захисту об'єктів авторського і суміжних прав і порядку купівлі та продажу ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності.

Патентознавство та ліцензування

Викладається для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Дисципліна формує систему знань і практичних умінь у питаннях створення, правової охорони, викорис­тання та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності; організація ліцензійної і патентної діяльності результатів науково-технічної продукції