Методичне забезпечення

           

ПЕРЕЛІК ВИДАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ ТА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗА 2012-2013 р.

№ з/п

Найменування роботи

Характер роботи

Автор (ПІБ)

1

Товарознавство. Непродовольчі товари: товари господарські та будівельні для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво»

Підручник

Байдакова Л.І.,
Ягелюк С.В.,

2

Програма виробничої товарознавчо-технологічної практики для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємство»

НМП

проф. Кожушко Г.М.
доц. Семенов А.О.
ас. Берлінова Л.В.

4

 «Основи наукових досліджень» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємство»

НМП

доц. Губа Л.М.
ст. викл.  Басова Ю.О.

5

 «Товарознавство пакувальних матеріалів і тари» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємство»

НМП

доц. Губа Л.М.
ас. Шурдук І.В.

6

 «Товарознавство сувенірів та народних художніх промислів» для студентів напряму підготовки 6.140403 «Туризм» галузі знань «Сфера послуг»

Методичні рекомендації і завдання для практичних занять, самостійної і індивідуальної роботи

доц. Губа Л.М.
ас. Пахомова І.В.

7

 «Інтелектуальна власність» для студентів спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» та 8.14010102 «Курортна справа»

Методичні рекомендації і завдання для практичних занять, самостійної і індивідуальної роботи

ст. викл.  Басова Ю.О.

 

 «Патентознавство та ліцензування» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.020105 «ДІД»

НМП

ст. викл.  Басова Ю.О.
ас. Шурдук І.В.

 

 «Товарознавство непродовольчих товарів (розділ «Культурно-побутові товари») для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі» за КМСОНП ПУЕТ

НМП

доц. Губа Л.М.
ас. Берлінова Л.В.

 

 «Міжнародне технічне регулювання» для студентів спеціальностей 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» та 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

НМП

проф. Кожушко Г.М.
проф. Сахно Т.В.
доц. Семенов А.О.

 

 «Патентознавство і ліцензування» за напрямом підготовки 6.020105і «Документознавство та інформаційна діяльність», 2 курс

НМП

проф. Кожушко Г.М.
ст. викл.  Басова Ю.О.
ас. Шурдук І.В.

 

 «Основи патентознавства» для спеціальності 8.04030203 «Соціальна інформатика» , 5 курс

НМП

ст. викл.  Басова Ю.О.

 

 «Основи наукових досліджень» за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і комерційна діяльність

Методичні рекомендації для написання курсової роботи

доц. Губа Л.М.
ст. викл.  Басова Ю.О.

 

 «Засоби оргтехніки та зв’язку» за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і комерційна діяльність»

НМП

доц. Семенов А.О.
ас. Старченко С.І.

 

 «Ринок і ресурси споживчих товарів» для студентів за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і комерційна діяльність»

НМП

доц. Семенов А.О.

 

 «Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва, частина ІІ» для студентів спеціальності 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність

Методичні рекомендації і завдання для практичних занять, самостійної роботи і індивідуальної роботи

доц. Діаніч О.Г.

Основи наукових досліджень

 1. Губа Л.М., Басова Ю.О. Основи наукових досліджень : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 196 с.
 2. Губа Л.М., Басова Ю.О. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 167 с.

Естетика товарів народного споживання та дизайн

 1. http://uccu.org.ua/liber/2008/6/CMigol/086estCL/index.htm Миголь Т.М., Мартосенко М.Г. Естетика товарів народного споживання  та дизайн. методичні рекомендації для самостійного вивчення та завдання до аудиторного тестування для студентів заочного факультету спеціальностей: 6.0503.01 “Товарознавство та комерційна діяльність”, 6.0503.02 “Товарознавство та експертиза в митній справі” - 2008. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ.

Інтелектуальна власність

 1. http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CShkolar/066intCL/index.htm С.П. Школяр, Ю.О. Басова. Iнтелектуальна власнiсть. Навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів 2006. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 2. http://uccu.org.ua/liber/2006/6/Basova/066intba/index.htm Ю.О. Басова. Iнтелектуальна власнiсть. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт до самостійного вивчення курсу для студентів усіх спеціальностей - 2006. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 3. http://uccu.org.ua/liber/2009/6/CKojuchko/096intCL/index.htm Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Школяр С.П. Iнтелектуальна власнiсть. Навчально-методичний посібник з дисципліни для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за фахом: 8.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, 8.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”, 8.1917.11 „Технологія харчування” 7.0503.02 "Товарознавство та експертиза в митній справі", 7.0501.03, 8.0501.03 "Міжнародна економіка 7.0501.08, 8.0501.08 "Маркетинг", 7.0503.01, 8.0503.01 "Товарознавство і комерційна діяльність" 7.0501.04, 8.0501.04 "Фінанси", 7.0501.07, 8.0501.07 "Економіка підприємства" 7.0502.06, 8.0502.06 "Менеджмент ЗЕД", 7.0502.01, 8.0502.01 "Менеджмент організації" 7.0501.06, 8.0501.06 „Облік і аудит” - 2009. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ

Патентознавство

 1. http://uccu.org.ua/liber/2010/6/CKojuchko/106patCL/index.htm Кожушко Г.М., Басова Ю.О.,  Шурдук І.В., Школяр С.П. Патентознавство. Навчально-методичний посібник  для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу  для студентів за фахом: 8.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі", 8.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність" - 2010. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ

Сертифікація товарів

 1. Навчальний комплекс дисципліни “Сертифікація і конкурентоспроможність товарів” для студентів спеціальності 7.0503.01– Полтава, РВВ ПУЕТ, 2005.
 2. http://uccu.org.ua/liber/2010/6/CKojuchko/106serCL/index.htm Кожушко Г.М., Гусаченко Л.В. Сертифікація товарів. Навчально-методичний посібник  з дисципліни для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальностей 7.0503.01 "Товарознавство та комерційна діяльність", 7.0503.02 "Товарознавство та експертиза в митній справі" - 2010. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ

Стандартизація та сертифікація продукції та послуг

 1. Навчально-методичний посібник «Метрологія, стандартизація та управління якістю продукції» для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009.

Товарознавство непродовольчих товарів (бакалаврат)

 1. http://uccu.org.ua/liber/2005/6/CKobischan/056tovCL/index.htm А.Д. Кобищан, Ю.О. Басова. Товарознавство непродовольчих товарiв. Роздiл "Господарчi товари". Методичні рекомендації та завдання до лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» - 2005. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 2. http://uccu.org.ua/liber/2005/6/CKozmichDI/056tovCL/index.htm Д.I. Козьмич, А.Д. Кобищан, М.В. Приходько, Т.М. Миголь. Товарознавство непродовольчих товарiв. Завдання контрольних робiт для студентів спеціальності 7.0503.01 “Товарознавство та комерційна діяльність". - 2005. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 3. http://uccu.org.ua/liber/2005/6/CPolischuk/056tntCL/index.htm Л.В. Полiщук, Л.I. Молебна, М.В. Приходько. Товарознавство непродовольчих товарiв. Метод. рекомендацiї до написання курсової роботи для студентів спеціальностей: 6.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 6.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі». - 2005. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 4. http://uccu.org.ua/liber/2005/6/CDianich/056tovCL/index.htm О.Г. Дiанiч, I.В. Шурдук. Товарознавство текстильних товарів. Методичні рекомендації та завдання до лабораторних, індивідуальних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» . – 2006. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ
 5. http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CMolebna/066tntCL/index.htm Л.I. Молебна, I.В. Шурдук. Товарознавство текстильних товарів. Роздiл "Хутрянi та овчинно-шубнi товари". Методичні рекомендації і завдання до лабораторних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність» 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі». – 2006. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 6. http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CKalashnik/066tovCL/index.htm О.В. Калашник, А.Д. Кобищан. Товарознавство непродовольчих товарiв. Програма та метод. рекомендацiї з навчальної товарознавчо-технологічної практики студентів спеціальності 7.050302 „Товарознавство та експертиза в митній справі». – 2006. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 7. http://uccu.org.ua/liber/2007/6/CMolebna/073tovCL/index.htm Л.I. Молебна, А.С. Браїлко. Товарознавство шкiряно-взуттєвих товарiв. Завдання для лабораторних, практичних робiт i методичнi рекомендацiї для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою навчання студентів спеціальностей: 6.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 6.050302 «Товарознавство і експертиза в митній справі». – 2007. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 8. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних, індивідуальних занять і самостійної роботи з дисципліни “Товарознавство текстильних товарів. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2006.
 9. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство непродовольчих товарів” для студентів спеціальності 7.0503.01. та 7.0503.02 – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2006
 10. Методичні рекомендації і завдання до лабораторних завдань та самостійної роботи студентів спеціальностей 7.0503.01. та 7.0503.02 з дисципліни „Товарознавство непродовольчих товарів (розділ „Хутряні та овчинно-шубні товари”) – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2006
 11. Методичні рекомендації і завдання до лабораторних, індивідуальних занять та самостійної роботи студентів спеціальностей 7.0503.01. та 7.0503.02 з дисципліни „Товарознавство непродовольчих товарів” розділ „Текстильні товари”) – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2006
 12. Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт студентів заочної форми навчання 6.050301 з дисципліни Товарознавство непродовольчих товарів - Полтава, РВВ ПУЕТ, 2007
 13. Методичні рекомендації  до оформлення курсових, дипломних, магістерських робіт для студентів спеціальностей 7.0503.01, 8.0503.01 та 7.0503.02, 8.0503.02 з дисципліни „Товарознавство непродовольчих товарів” - Полтава, РВВ ПУЕТ, 2008
 14. http://uccu.org.ua/liber/2008/6/CKozmichDI/086tntCL/index.htm Д.І. Козьмич, А.Д. Кобищан. Товарознавство непродовольчих товарів Частина І Товарознавство господарчих товарів. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною  системою організації навчального процесу для студентів за напрямком „Торгівля”– 2008. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 15. http://uccu.org.ua/liber/2009/6/CKozmichDI/096tovCL/index.htm Д.І. Козьмич, А.Д. Кобищан. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина І Товарознавство господарчих товарів. Збірник завдань за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів, що навчаються за напрямком „Товарознавство та торговельне підприємництво” – 2009. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 16. http://uccu.org.ua/liber/2009/6/Kobischan/096tovkn/index.htm А.Д. Кобищан. Товарознавство непродовольчих товарів Методичні рекомендації і завдання контрольних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 7.0503.01 “Товарознавство та комерційна діяльність", що навчаються за інтегрованими планами” – 2009. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 17. Губа Л.М.,  Берлінова Л.В. Товарознавство непродовольчих товарів (Розділ «Культурно-побутові товари») : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Полтава : ПУЕТ, 2012. – 121 с.

Товарознавство непродовольчих товарів (спецкурс, розділ «Оргтехніка») для студентів спеціальності 7.0503.02

 1. Навчальний посібник з дисципліни “Товарознавство непродовольчих товарів (Спецкурс “Засоби оргтехніки”)”. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2006.

Товарознавство непродовольчих товарів (спецкурс, розділ «Одягово-взуттєві») для студентів спеціальності 7.0503.01

 1. http://uccu.org.ua/liber/2010/6/CMolebna/106tntCL/index.htm Л.I.Молебна Товарознавство непродовольчих товарів. Ч. ІІІ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу – 2010. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 2. http://uccu.org.ua/liber/2008/6/CMolebna/086tovCL/index.htm Л.І. Молебна, І.В. Шурдук, А.С. Браїлко Товарознавство хутряних та овчинно-шубних товарів. Завдання для лабораторно-практичних робіт і методичні рекомендації для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою навчання студентів спеціальностей: 6.050301» Товарознавство і комерційна діяльність», 6.050302 «Товарознавство і експертиза в митній справі» – 2008. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 3. http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CMolebna/066tntCL/index.htm Л.І. Молебна, І.В. Шурдук Товарознавство непродовольчих товарів, розділ «хутряні та овчинно-шубні товари». Методичні рекомендації і завдання до лабораторних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» – 2006. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ

Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

 1. Губа Л.М., Шурдук І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Полтава : ПУЕТ, 2012. – 136 с.

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина ІІ «Товарознавство промислової сировини та засобів виробництва»)

 1. Навчальні завдання до самосітйного вивчення курсу і завдання контрольної роботи з дисципліни. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2006.
 2. http://uccu.org.ua/liber/2005/6/Dianich/056tovdh/ О.Г. Дiанiч. Товарознавство сировини, матерiалiв та засобiв виробництва. Розділ 2. Товарознавство промислової сировини та засобів виробництва Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» -  2005. [Електрон. ресурс]. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУЕТ
 3. Методичні рекомендації і завдання до виконання лабораторних занять і  самостійної роботи студентами спеціальностей 7.050301 та 7.050302 з дисципліни „Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва” - Полтава, РВВ ПУЕТ, 2008
 4. Діаніч О.Г., Губа Л.М., Басова Ю.О.Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва (частина ІІ «Товарознавство промислової сировини та засобів виробництва») : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу – Полтава : ПУЕТ, 2012.  – 303 с.